fbpx >
2-POZIOMOWE MIESZKANIA
Powiększamy Twoją przestrzeń!
PRZESTRONNE PODDASZA
Powiększamy Twoją przestrzeń!
WYGODNE ROZKŁADY
Powiększamy Twoją przestrzeń!
MIESZKANIA
Z DUŻYMI OGRODAMI
Powiększamy Twoją przestrzeń!
previous arrow
next arrow
 
previous arrow
next arrow

Polityka Prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


.1 Postanowienia Ogólne

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podawane w formularzach na stronie www.przyjaznysmolec.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


2. Administrator Danych

Administratorem Danych są podmioty: HLM Przyjazny Smolec Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Góralska 24, 53-610 Wrocław,  NIP: 8971854424, REGON: 0000728669 oraz HLM Przyjazny Smolec 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Góralska 24, 53-610 Wrocław,  NIP: 8971854281, REGON: 0000727976

Dane kontaktowe:
Adres e-mail: sprzedaz@hlm.pl   Numer telefonu: +48 510 673 510

Adres korespondencyjny:
HLM Przyjazny Smolec Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
HLM Przyjazny Smolec 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Góralska 24
53-610 Wrocław


3. Cel przetwarzania, podstawach legalności i formie ich przetwarzania

Podmioty HLM Przyjazny Smolec Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz
HLM Przyjazny Smolec 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa gwarantują, że dane osobowe przetwarzają wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzają ich dalej w sposób nie zgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego dane są przetwarzane. W sytuacji, gdy podmioty HLM Przyjazny Smolec Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz HLM Przyjazny Smolec 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa będą chciały przetwarzać dane zebrane w innym celu niż zebrane poniżej, zawsze o takim działaniu poinformują dany podmiot lub osobę fizyczną, przed rozpoczęciem procesu przetwarzania.
Państwa dane osobowe, przetwarzane są w celu na określonej przesłance legalności, w zakresie:
• Wykonywanie czynności na rzecz osoby fizycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Chodzi tu przede wszystkim o wykonywanie wszelkich czynności w celu przygotowania do zawarcia umów, realizacji umów, rozpatrywania reklamacji, podań, rozwiązywania umów, itp.

 • wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie:
 • realizacji komunikacji lub dostarczanie usług za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub f).
  Dane osobowe Podmioty HLM Przyjazny Smolec Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz
  HLM Przyjazny Smolec 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa przetwarzają w aktach, wykazach oraz systemach informatycznych wyłącznie w powyżej określonych celach.


4. Jakie dane osobowe zbieramy

W zależności od potrzeby, Podmioty HLM Przyjazny Smolec Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz HLM Przyjazny Smolec 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, mogą przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub dane osobowe osób trzecich:
• Dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania),
• Dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail),
• Dane transakcyjne (np. dane dotyczące płatności, zobowiązań, dane rachunku bankowego),
• Dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji),
• Dane kontraktowe (np. dane wynikające z podpisanych, zawartych umów, porozumień),
• Dane dotyczące powiązań prawnych (np. informacje niezbędne do realizacji dyspozycji zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, upoważnieniem),


5. Potencjalni odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych są:
•Inne podmioty wykonywające usługi na rzecz Podmiotów HLM Przyjazny Smolec Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz HLM Przyjazny Smolec 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z umową (np. firma transportowa, dostawcy usług telekomunikacyjnych, energetycznych, itp.).
• Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi bankowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
• Podmioty, wobec których została wyrażona zgoda na udostępnienie danych osobowych, osoby wyrażającej zgodę,
• Inne podmioty, gdy istnieją przyczyny prawne w zakresie:
• dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych.
• wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
• ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
Administrator Danych, oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru UE.


6. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z celem i podstawą legalności ich przetwarzania, w tym:
1. w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
2. w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Danych osobowych Użytkownika przez dłuższy okres lub jeśli Dane osobowe Użytkownika są potrzebne do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, firma zachowa Dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów);
3. w przypadku zakończenia realizacji umowy, przez okres do 5 lat w stosunku do podmiotów gospodarczych lub do 10 lat w stosunku do osób fizycznych od dnia zakończenia/rozwiązania umowy.
4. w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, do momentu wycofania zgody lub zakończenia celu, na który zgoda została wyrażona.


7. Praw przysługujące

Przysługują Państwu, w odniesieniu do Państwa danych, prawa do:

 • cofnięcia udzielonej zgody w każdym dowolnym momencie, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: sprzedaz@hlm.pllub osobiście w siedzibie Podmiotów HLM Przyjazny Smolec Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz HLM Przyjazny Smolec 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa jak również przesłaniem przesyłki poleconej na adres korespondencyjny Podmiotów HLM Przyjazny Smolec Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz HLM Przyjazny Smolec 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.
  żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych
  z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: sprzedaz@hlm.pl lub osobiście w siedzibie Podmiotów HLM Przyjazny Smolec Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz HLM Przyjazny Smolec 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa jak również przesłaniem przesyłki poleconej na adres korespondencyjny Podmiotów HLM Przyjazny Smolec Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz HLM Przyjazny Smolec 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.
  • dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: sprzedaz@hlm.pl lub osobiście w siedzibie Podmiotów HLM Przyjazny Smolec Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz HLM Przyjazny Smolec 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.
 • sprostowania danych (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: sprzedaz@hlm.pllub osobiście w siedzibie Podmiotów HLM Przyjazny Smolec Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz HLM Przyjazny Smolec 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa jak również przesłaniem przesyłki poleconej na adres korespondencyjny Podmiotów HLM Przyjazny Smolec Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz HLM Przyjazny Smolec 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.
  ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: sprzedaz@hlm.pl lub osobiście w siedzibie Podmiotów HLM Przyjazny Smolec Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz HLM Przyjazny Smolec 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa jak również przesłaniem przesyłki poleconej na adres korespondencyjny Podmiotów HLM Przyjazny Smolec Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz HLM Przyjazny Smolec 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.
  •Przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.


8. Pliki cookies

Witryna www.przyjaznysmolec.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Podmiotów HLM Przyjazny Smolec Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz HLM Przyjazny Smolec 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, imię i nazwisko, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.